Делфина – Славе Димитров
Во овој ден летен ти си како бран
Што плиска со насмевки Делфина
Што кипи ко рујно младо вино
Во еден врел еден опој што мами

И овој ден летен блика како плам
Ко слика на мојата Делфина
Ко немир што еднаш крај нас минал
Што нема мир кога двјцата сме сами

Овој ден ко сон ќе биде
Во очи молчи скриен бол
Сини спомени ќе згинат
Со овој ден што си оди Делфина

Во овој ден летен се’ е како сон
Ко сонот што го ветила Делфина
Ко сказна од една љубов силна
Што нема крај ниту почеток има

И овој ден летен блика како плам
Ко слика на мојата Делфина
Ко немир што еднаш крај нас минал
Што нема мир кога двјцата сме сами

Овој ден ко сон ќе биде
Во очи молчи скриен бол
Сини спомени ќе згинат
Со овој ден што си оди Делфина
———————————
Delfina – Slave Dimitrov

Vo ovoj den leten ti si kako bran
Sto pliska so nasmevki Delfina
Sto kipi ko rujno mlado vino
Vo eden vrel eden opoj sto mami

I ovoj den leten blika kako plam
Ko slika na mojata Delfina
Ko nemir sto ednas kraj nas minal
Sto nema mir koga dvjcata sme sami

Ovoj den ko son ke bide
Vo oci molci skrien bol
Sini spomeni ke zginat
So ovoj den sto si odi Delfina

Vo ovoj den leten se’ e kako son
Ko sonot sto go vetila Delfina
Ko skazna od edna ljubov silna
Sto nema kraj nitu pocetok ima

I ovoj den leten blika kako plam
Ko slika na mojata Delfina
Ko nemir sto ednas kraj nas minal
Sto nema mir koga dvjcata sme sami

Ovoj den ko son ke bide
Vo oci molci skrien bol
Sini spomeni ke zginat
So ovoj den sto si odi Delfina

Делфина – Славе Димитров

Делфина – Славе ДимитровВо овој ден летен ти си како бранШто плиска со насмевки ДелфинаШто кипи ко рујно младо виноВо еден врел еден опој што мамиИ овој ден летен блика како пламКо слика на мојата ДелфинаКо немир што еднаш крај нас миналШто нема мир кога двјцата сме самиОвој ден ко сон ќе бидеВо очи молчи скриен болСини спомени ќе згинатСо овој ден што си оди ДелфинаВо овој ден летен се' е како сонКо сонот што го ветила ДелфинаКо сказна од една љубов силнаШто нема крај ниту почеток имаИ овој ден летен блика како пламКо слика на мојата ДелфинаКо немир што еднаш крај нас миналШто нема мир кога двјцата сме самиОвој ден ко сон ќе бидеВо очи молчи скриен болСини спомени ќе згинатСо овој ден што си оди Делфина———————————Delfina – Slave DimitrovVo ovoj den leten ti si kako branSto pliska so nasmevki DelfinaSto kipi ko rujno mlado vinoVo eden vrel eden opoj sto mamiI ovoj den leten blika kako plamKo slika na mojata DelfinaKo nemir sto ednas kraj nas minalSto nema mir koga dvjcata sme samiOvoj den ko son ke bideVo oci molci skrien bolSini spomeni ke zginatSo ovoj den sto si odi DelfinaVo ovoj den leten se' e kako sonKo sonot sto go vetila DelfinaKo skazna od edna ljubov silnaSto nema kraj nitu pocetok imaI ovoj den leten blika kako plamKo slika na mojata DelfinaKo nemir sto ednas kraj nas minalSto nema mir koga dvjcata sme samiOvoj den ko son ke bideVo oci molci skrien bolSini spomeni ke zginatSo ovoj den sto si odi Delfina

Gepostet von Music/Muzika/Музика am Donnerstag, 4. Oktober 2018